<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35407809\x26blogName\x3d%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%AC+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B1\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ksanastaksena.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ksanastaksena.blogspot.com/\x26vt\x3d-7459433259879783302', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Saturday, November 18, 2006
Ουάν γκρις γούμαν καν γιου κοπ δε ψικολοζί φορ γιου?
 

Αυτά είχε να καταθέσει η ξενιτεμένη στις 5:26 PM και


2 Comments:


At 13:39, Anonymous Anonymous

que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas que bonitos ojos tienes..vasouli ksana sth lesxh!!arxizoume diavasma pali!!fuck!!!!!!entwmetaksy,o aggelos mou molis twra mas dhlwse stoys ypologistes san angelito corazoncito kai gimame rezili vevaia!!diaprepeis sta ksena apo osa diavazw..edw tipota to syntaraktiko..
se afhnoume pros to paron,gia na vroume thn ylh ths vioxhmeias!
se filoume glyka
ta aggeloudia sou

 

At 12:41, Anonymous ξενιτεμένη

aggeloudia mou.. kala kouragia!
ki ego pnigomai, den mporo allooooo!!